Din chef kan kræve, at du bliver testet for Corona for at passe dit arbejde.
Din chef kan kræve, at du bliver testet for Corona for at passe dit arbejde. Foto: Shutterstock
15. april 2021

Krav om Coronatest: Din arbejdsgiver skal betale

Hvis din arbejdsgiver kræver, at du bliver testet for Corona for at passe dit arbejde, så skal du ikke bøde for det, uanset om testen sker i din fritid eller i arbejdstiden.

Hvis din chef pålægger dig at blive coronatestet, så du kan passe dit arbejde, har du krav på, at din arbejdsgiver ”betaler” for det.

Hvis du bliver testet i din arbejdstid, skal det ikke regnes som fravær, som du selv skal betale.

Hvis du bliver testet i din fritid, fordi det ikke er muligt at blive testet i din arbejdstid, skal din arbejdsgiver kompensere dig for tid og udgifter.

- Det er de generelle regler. Man kan godt på den enkelte arbejdsplads aftale noget andet, men som udgangspunkt skal det ikke gå ud over dig som lønmodtager, medmindre det er dig selv, der ønsker at blive coronatestet, siger chef for Faglig Afdeling, Anders Dupont Dall.

Din arbejdsgiver skal have resultatet af testen
Har du fået pålagt en test, skal du oplyse din arbejdsgiver om resultatet af testen, når du har modtaget det. Din arbejdsgiver har samtidig krav på at få vide, hvornår testen er foretaget.

Hvis din arbejdsgiver forlanger det, skal du dokumentere over for din arbejdsgiver, om testresultatet er positivt eller negativt. Hvis du skal dokumentere testresultatet over for din arbejdsgiver, kan det ske ved at fremvise den i elektronisk form, og har du ikke resultatet elektronisk, kan det videregives ved eksempelvis en tro- og loveerklæring.

Sådan er loven
Her er de regler, der gælder

  • Det følger af Lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere test for covid-19 m.v., at arbejdsgiver kan pålægge en ansat hurtigst muligt at blive testet for covid-19 og at oplyse arbejdsgiver om resultatet af testen.
  • Efter loven kan en arbejdsgiver alene pålægge en ansat at blive testet for covid-19, hvis det er sagligt begrundet i hensynet til 1) at begrænse spredningen af smitte med covid-19, herunder arbejdsmiljøhensyn, eller 2) i væsentlige driftsmæssige hensyn, der foreligger i relation til den pågældende virksomhed. Det følger af lovens forarbejder, at anvendes begrundelse nr. skal arbejdsgiver følge med i udviklingen og konkret forholde sig til den aktuelle situation i forhold til det konkrete forbud. Ligeledes følger det af forarbejderne, at om sådanne driftsmæssige hensyn gør sig gældende vil bero på en konkret vurdering, og det må i den forbindelse anføres, at det ikke er et hvilket som helst driftsmæssigt hensyn, der kan begrunde et pålæg om test; at den ansatte testes skal have en væsentlig betydning for virksomhedens drift. Efter forarbejderne er et eksempel på, at driftsmæssige hensyn kan anses for væsentlige, hvis en virksomhed eller en del af en virksomhed på grund af et større smitteudbrud er midlertidigt lukket ned, og hvor alle ansatte er hjemsendt.  

  • Loven fastsætter endvidere, at en ansat, der ikke efterkommer et pålæg om test i overensstemmelse, vil kunne mødes med ansættelsesretlige sanktioner, hvis den ansatte i forbindelse med pålægget er blevet skriftligt oplyst om, at sådanne sanktioner kan tages i anvendelse, hvis pålægget ikke efterkommes. Af lovens bemærkninger fremgår det, at der ikke med loven ændres på, hvordan en arbejdsgiver efter almindelige ansættelses- og arbejdsretlige regler, grundsætninger og principper kan reagere over for ansatte, som ikke følger arbejdsgivers anvisninger. Der vil således kunne blive tale om for eksempel en påtale, en advarsel, hjemsendelse i en periode uden løn eller afskedigelse i overensstemmelse med de gældende rammer for ansættelsesforholdet. På det overenskomstdækkede område vil der ofte være bestemmelser om, at en tillidsrepræsentant skal inddrages i forbindelse med anvendelse af ansættelsesretlige sanktioner, og på det offentlige område vil også forvaltningsretlige regler og praksis skulle iagttages i forbindelse med brug af en ansættelsesretlig sanktion.