Foto: Shutterstock
25. februar 2021

Tidlig Pension: Dokumentation af beskæftigelse

Hvis du ønsker at gå på Tidlig Pension, skal du kunne dokumentere, at du har været mange år på arbejdsmarkedet. Se her, hvordan du gør det.

Har du været på arbejdsmarkedet 42, 43 eller 44 år, når du fylder 61 år, kan du gå på Tidlig Pension i op til 3 år før din folkepensionsalder.
 
Interessen for Tidlig Pension er stor. Serviceforbundet får mange henvendelser fra medlemmer, som vil vide, hvordan de dokumenterer, at de har ret til Tidlig Pension.
 
”Det kan blive et puslespil for nogle at få sammenstykket år nok til at kunne får Tidlig Pension. Og afhængig af ATP’s kommende praksis kan der blive brug for gamle lønsedler, udtalelser fra gamle kollegaer, billeder osv. Tiden må vise, hvad ATP kan finde på at acceptere,” siger chef for faglig afdeling i Serviceforbundet, Anders Dupont Dall.
 
”Jeg vil allerede nu anbefale alle, der ønsker at gå på Tidlig Pension, at få lavet en tidslinje, som skal starte, da de var 16 år. Skriv alle dine job på tidslinjen sammen med perioder med ledighed, barsel og alt, hvad du ellers har lavet. Og jeg må desværre sige, at vi allerede nu oplever medlemmer, der finder ud af, at deres arbejdsgiver simpelthen ikke har indbetalt korrekt ATP gennem en årrække. På sigt vil det have stor betydning. Så kontakt fagforeningen, hvis du opdager huller i din ATP på tidspunkter, hvor du ved at du har arbejdet.”

Er du typen, der gemmer alt i gamle ringbind eller kasser, så er det altså nu, du skal gå på opdagelse i dine gemmer, hvis du ønsker at gå på Tidlig Pension.
Lav en tidslinje, hvor du skriver alle dine arbejdspladser op, perioder med uddannelse med løn (fx som elev eller lærling), perioder på dagpenge, barselsdagpenge, værnepligt, selvstændig virksomhed o.l. Led så i dine gemmer efter dokumentation.
 
”Hvis Udbetaling Danmark ikke kan finde dokumentation for tilstrækkelig anciennitet, vil du få mulighed for selv at finde dokumentation for de ”huller” uden dokumentation, der måtte være i dit arbejdsliv. Det er her, du får brug for dine gamle ringbind og din indre Sherlock Holmes,” forklarer chef for faglig afdeling i Serviceforbundet, Anders Dupont Dall.

”Som borger har man ret til at fremlægge hvad som helst, der kan underbygge ens sag, og så må myndigheden sagligt begrunde, hvorfor man ikke mener, en bestemt form for dokumentation eller bevis kan anvendes. Særligt spændende bliver det, at se om myndighederne vil acceptere tro og love erklæringer fra tidligere kollegaer, eller fx arbejdssedler og billeder og film af personer i arbejde osv.”

Arne Pension

Tidlig Pension kaldes også af nogle for Arne Pension, fordi bryggeriarbejderen Arne spillede en vigtig rolle i valgkampen, hvor Socialdemokratiet lovede mulighed for tidlig tilbagetrækning efter mange år på arbejdsmarkedet.

Loven om Tidlig Pension er ny, og det er endnu ikke muligt at søge.
Derfor er det for tidligt at sige noget konkret om, hvad Udbetaling Danmark vil acceptere i forhold til dokumentation. Det vil vi alle blive meget klogere på i 2. halvår, når de første ansøgninger er blevet behandlet. Der er endnu ikke lavet en bekendtgørelse. Når den kommer, vil vi få mere information om dokumentation af beskæftigelse.

Sådan er reglerne for Tidlig Pension

Loven om Tidlig Pension trådte i kraft 1. januar 2021.

Er du fyldt 61 år, kan du søge om Tidlig Pension fra 1. august 2021. De første kan gå på Tidlig Pension fra 2022.

Alder:
Født mellem andet halvår 1955 og 1964
Antal år på arbejdsmarkedet opgjort, når du er 61 år fra det år, du fyldte 16 år.
42 år på arbejdsmarkedet = Du kan trække dig tilbage 1 år før din folkepensionsalder.
43 år på arbejdsmarkedet = Du kan trække dig tilbage 2 år før din folkepensionsalder.
44 år på arbejdsmarkedet = Du kan trække dig tilbage 3 år før din folkepensionsalder.

Født fra 1965 til 1968
Opgørelsestidspunktet hæves til 62 år og anciennitetskravet ændres til 43-45 år. Det sker i 2026.

Født fra 1969 til 1970
Opgørelsestidspunktet er 63 år og anciennitetskravet 44-46 år. Det sker i 2031.

Er du født i 1971 eller senere
Opgørelsestidspunktet vil følge din folkepensionsalder.

Sådan kan du dokumentere Tidlig Pension
For at få Tidlig Pension skal du kunne dokumentere din beskæftigelse.
Din anciennitet skal som grundlæggende princip opgøres fra det fyldte 16. år frem til 6 år før din folkepensionsalder.

Det er vigtigt, at du får overblik over din historie på arbejdsmarkedet. Der er stor forskel på, om du har 42 år og 11 måneder eller 43 år på arbejdsmarkedet. Retten til tidlig pension opgøres nemlig kun i hele år.
Du kan derfor miste et helt års ret, hvis du mangler dokumentation for den sidste måned.

Hovedparten af de perioder, der tæller med i ancienniteten, vil automatisk kunne dokumenteres på baggrund af årlige opgørelser fra blandt andet ATP-data og skatteoplysninger.

ATP
Der er indbetalt ATP-bidrag fra dine arbejdsgivere i ATP-ordningen, som har eksisteret siden 1964.

For langt de fleste vil ATP have dokumentation for beskæftigelsen. Som lønmodtager har man nemlig skulle indbetale ATP-bidrag siden 1964. Der kan dog være huller. Derfor arbejder lovgivningen om Tidlig Pension generelt med, at der optjenes 1 års anciennitet allerede ved indbetalingen af halvdelen af et fuldt årligt ATP-bidrag i perioden fra 1971 til og med 1977.

I perioden fra og med 1978 til og med 1992 optjenes 1 års anciennitet, når man har indbetalt mindst 2/3 af et fuldt årligt ATP-bidrag.
Disse regler er en fordel for dem, der reelt har haft færre timer på arbejdsmarkedet i en periode.

Du kan se, hvad ATP har registreret om dig på borger.dk

Egen dokumentation
Har du været ansat på en måde, hvor der ikke blev indbetalt ATP, skal du finde dokumentation for, at du har været i arbejde.
Dokumentationen kan være: Ansættelseskontrakter, lønsedler, breve, opsigelser, fotos, udtalelser fra arbejdsgiver eller kolleger og andet, som kan godtgøre, at du har været i arbejde.

A-kasse
A-kassen har registreret, hvornår du har været på dagpenge, og har dokumentation for perioden efter 1985.
Også her kan egen dokumentation på perioder med ledighed før 1985 være vigtigt.

Skat

Skat har oplysninger om, hvornår der er indbetalt skat af dit arbejde.

Hvem skal se på dokumentationen?
Det er Udbetaling Danmark, der afgør, om du har ret til Tidlig Pension.
Når du søger om Tidlig Pension, giver du samtidig Udbetaling Danmark ret til at undersøge, om du har tilstrækkelig anciennitet til at kunne få Tidlig Pension.
Det sker via en række registre hos SKAT, ATP mv. Hvis Udbetaling Danmark finder, at anciennitetskravet er opfyldt, tilkendes retten til Tidlig Pension.

Hvis Udbetaling Danmark ikke kan finde dokumentation for tilstrækkelig anciennitet, vil du få mulighed for selv at finde dokumentation for de ”huller” uden dokumentation, der måtte være i dit arbejdsliv.

Du kan klage
Hvis du ikke får ret til Tidlig Pension, eller hvis du får ret til Tidlig Pension i en kortere periode, end du havde forventet, kan du klage over afgørelsen til Ankestyrelsen.

Få hjælp i fagforeningen
Tag en snak med fagforeningen om, hvilke muligheder du har, og hvordan du bedst dokumenterer Tidlig Pension.

Hvad tæller med til optjening af Tidlig Pension
År på arbejdsmarkedet omfatter perioder med:
 • Beskæftigelse (herunder støttet beskæftigelse og beskæftigelse med løntilskud).
 • Beskæftigelse som lønmodtager på deltid ned til 18 timer om ugen sidestilles med fuld tid fra du fyldte 18 år.
 • Lærlingetid, praktik og skolepraktik (obligatoriske praktikperioder på SU-berettigede uddannelser tæller med i tid på arbejdsmarkedet).
 • Perioder på uddannelse fra du fyldte 40 år tæller med i tid på arbejdsmarkedet.
 • Arbejdsløshed på dagpenge, aktiveringsydelse, ledighedsydelse og uddannelsesydelse.
 • Sygedagpenge.
 • Barselsdagpenge og adoption.
 • Feriedagpenge.
 • Flekslønstilskud.
 • Værnepligtig eller militærnægter.
 • Perioder som selvstændig (med krav om størrelsen på nettooverskud).
 • Dokumenteret arbejde i EU, EØS-lande, Schweiz, Storbritannien, Færøerne og Grønland.
 • Beskæftigelse i resten af verden tæller med, hvis det er sket i forbindelse med forhyring på dansk skib eller udsendt for en dansk offentlig myndighed/offentlig dansk interesse eller ansat i et dansk firmas filial eller datterselskab.
Opgørelsen af antal år på arbejdsmarkedet vil blive lavet på baggrund af data fra ATP-indbetalinger, SKAT, CRAM og STAR.

Hvor meget får jeg, hvis jeg går på Tidlig Pension?
Går du på Tidlig Pension, får du 13.850 kroner om måneden før skat, uanset om du er gift, samlevende eller enlig. (Tal for 2021)

Beløbet vil blive reguleret en gang om året.

Der er ingen modregning af ægtefælles indtægt eller formue.

Kan pensioner blive modregnet?
Udbetaling af egne pensioner herunder arbejdsmarkedspension, ATP, ægtefælle og samleverpension og private invalidepensioner vil ikke blive modregnet.
Indtægt fra aktie- og kapitalindkomst vil heller ikke blive modregnet.

Ydelsen sættes dog ned, hvis du har en pensionsformue på mere end 2 millioner kroner, herunder værdien af en tjenestemandspension, som er en løbende livsvarig pensionsydelse.

Fradraget beregnes som 80 % af dine løbende livsvarige pensioner og 5 % for øvrige pensionsordninger over bundgrænsen. Tidlig Pension nedsættes i hele perioden med det beregnede beløb, som overstiger fradragsbeløbet på 100.000 kr. Nedsættelsen af Tidlig Pension sker, uanset om pensionen bliver udbetalt eller ej.

Der modregnes for den løbende årlige tjenestemandspensionsydelse efter disse regler: Man tager 80 procent af den løbende ydelse. Det kunne for eksempel være værdien af en årlige tjenestemandspension på 200.000 kroner. 80 procent heraf er 160.000 kroner. Der er et bundfradrag på 100.000 kroner årligt. Det vil sige, at tjenestemanden skal modregnes 60.000 kroner årligt.

Ydelsen bortfalder helt, hvis din pensionsformue er mere end cirka 5 millioner kroner.

Din ægtefælle eller samlevers pension, indtægt eller formue påvirker ikke din pensions størrelse.

Kan jeg arbejde ved siden af Tidlig Pension?
Du må tjene op til 24.000 kroner om året før skat uden modregning. Indtægt over dette beløb vil betyde, at ydelsen bliver sat ned med 64% af beløbet over bundgrænsen.

Kan jeg få Tidlig Pension, hvis jeg flytter til udlandet?
Du kan få Tidlig Pension, hvis du bor i et EU-land, EØS-land, Schweiz, Storbritannien, Tyrkiet, Færøerne og Grønland.

Flere regler på vej

Loven er helt ny, og der er endnu ingen bekendtgørelse eller vejledning.

Derfor går der lidt tid, inden vi kender svar på alle spørgsmål om Tidlig Pension.