Om ESL

Overenskomster

Overenskomst for ejendomsservice bliver indgået mellem Ejendom - og Servicefunktionærernes Landssammenslutning ( ESL ) og Boligselskabernes Landsforening  (BL). 

Overenskomst for ejendomsservice dækker langt det største område inden for ejendomsfunktionærerne, - gårdmænd, varmemestre, ejendomsserviceteknikere og ejendomsmedhjælpere - og er omfattet af aftalegrundlaget om "Regler for arbejdsforholdenes ordning i kooperative virksomheder" der er indgået mellem LO i Danmark og Kooperationen (Den kooperative Hovedaftale).

Den private Mønsteroverenskomst retter sig mod ejendomsfunktionærer, der er ansat på de private ejendomme, andelsboligforeninger, ejerforeninger og ejendommen som administreres af administrationsselskaber.

Denne overenskomst følger i stort omfang den overenskomst, der er aftalt med Boligselskabernes Landsforening. Der findes en del andre overenskomster for ejendomsfunktionærer, som bliver indgået med en række administrationsselskaber for private ejendomme og med pensionskasser  for ansatte på deres ejendomme. Overenskomsterne på statens område bliver indgået med Finansministeriet, og gælder for medlemmer der er beskæftiget ved forskellige statsinstitutioner.

Tillidsrepræsentanten / klubben

Tillidsrepræsentanten og den faglige klub er fagforeningens rygrad - repræsentant på den enkelte arbejdsplads. Uden tillidsrepræsentanter og faglige klubber kan fagforeningen ikke fungere. Derfor er det nødvendigt, at du har en nær kontakt til din tillidsrepræsentant, møder op til klubmøder og er aktiv med i din fagforening.

Det er tillidsrepræsentanten og klubben, der træffer beslutningerne i det daglige faglige arbejde med fortolkning af bestemmelserne i overenskomsten, i de lokale aftaler og i de øvrige faglige aktiviteter.

Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, hvor medlemmerne - kollegerne  træffer de overordnede beslutninger og vælger klubbens tillidsrepræsentant.

Generalforsamlingens beslutninger føres ud i livet af klubbestyrelsen, ofte gennem klubformandens (tillidsrepræsentantens) forhandlinger med selskabets ledelse. I fastlagte bestyrelsesmøder, med dagsorden og forhandlingsprotokol, orienteres bestyrelsen om klubformandens (tillidsrepræsentantens) arbejde og resultater.

Bestyrelsen skal på møderne have lejlighed til at drøfte de forskellige forhold, der er medtaget på dagsordenen. Det er altid bestyrelsen, der træffer de endelige beslutninger, og dermed har ansvaret for klubbens arbejde.

Er der væsentlige problemer, der kræver en hurtig løsning, skal tillidsrepræsentanten indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde, og hvis bestyrelsen finder det nødvendigt, indkalde til klubmøde eller eventuelt i særlige tilfælde ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldes der til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling i klubben, underrettes fagforeningen, så den har mulighed for at sende en repræsentant som observatør der eventuel kan rådgive mødedeltagerne.

Gennem en god debat med klubbens medlemmer opnår tillidsrepræsentanten den helt nødvendige opbakning fra sine kolleger.

Arbejdsmarkedspension

Arbejdsmarkedspensionen er overenskomstbestemt, d.v.s. at ejendomsfunkionæren skal være omfattet af en overenskomst, som indeholder bestemmelser om en arbejdsmarkedspension.

Pensionsbidragets størrelse fastsættes gennem aftaler ved overenskomstforhandling.

ESL har tilsluttet sig arbejdsmarkedspensionen  under  PensionDanmark.

Der udsendes til pensionskassens medlemmer hvert år i februar-marts en pensionsoversigt. Det er vigtigt at denne oversigt bliver gennemgået og er korrekt.

PensionDanmark - Telefon medlemmer - tlf. 70 12 13 30. Telefon arbejdsgivere 70 12 13 40. 

E-mail info@pension.dk

Serviceforbundet

Forbundet er en sammenslutning af et større antal landssammenslutninger/brancher, fortrinsvis inden for service-området.

Forbundet administrerer bl.a. arbejdsløshedskassen, og en lang række udvalg varetager medlemmernes interesser inden for næsten alle områder.

Forbundet har det overordnede ansvar for medlemmernes overenskomster, og det er bestyrelsen (hovedbestyrelsen) der træffer den endelige afgørelse vedrørende konflikter mv.

Hovedbestyrelsen består af tillidsmænd fra landssammenslutninger/brancher, valgt i forhold til disses medlemsantal.

Forbundets lønnede tillidsmænd (den daglige ledelse) vælges på kongressen, der afholdes hvert 4. år.

Kongressen er forbundets øverste myndighed. De delegerede vælges/udpeges af medlemsorganisationerne i forhold til disses medlemsantal.

Serviceforbundet er medlem af Landsorganisationen i Danmark (LO), der er samlende serviceorganisation for en stor del af fagforbundene i Danmark.

Landssammenslutningens formål

Er at samle medlemsgrupper, der har eller kan opnå medlemskab at Serviceforbundet inden for arbejdsområdet, der omfatter ejendomspasning eller tilsvarende servicefunktioner, i en landsomfattende organisation - og i samarbejde med forbundet at virke for de bedst mulige organisations- og arbejdsmæssige forhold.

Ejendoms- og Servicefunktionærernes Landssammenslutning

Helga Larsens Plads 12,1

2720 Vanløse

Tlf.: 38 77 70 00

Mail adresse: esl@forbundet.dk

Kontortid: Mandag til torsdag kl. 9 til kl. 16  –  fredag kl. 9 til kl. 15